Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20

Jos olet vaalipäivänä omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Kun saavut äänestyspaikan ulkopuolelle soita keskusvaalilautakunnan sihteerille (Heidi Särkipaju p. 044 750 1186), niin järjestämme sinulle mahdollisuuden äänestää ulkona.  Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin.

Toivomme, että karanteenissa tai eristyksessä olevat kuntalaiset tulisivat vaalipäivänä äänestämään klo 18-20 välisenä aikana.

Aluevaalit 2022

 

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta, mutta Uudenmaan maakunnassa hyvinvointialueita on neljä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Pomarkun kunta kuuluu Satakunnan hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueiden muodostamista koskevan lainsäädännön löydät täältä.

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueen tehtäviä koskevan lainsäädännön löydät täältä.

Kunnista hyvinvointialueelle siirtyviä palveluita ovat mm.

sosiaalihuollon palvelut, esimerkiksi vanhuspalveluiden kotipalvelu ja kotihoito, vammaispalvelut, oppilashuolto, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus, kasvatus- ja perheneuvonta, terveydenhuollon palvelut, esimerkiksi terveyskeskusten palvelut, hammashuolto, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi.

Lisätietoa hyvinvointialueista Valtioneuvoston sivuilla https://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue  (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Aluevaltuusto ja sen tehtävät

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingissä kuitenkin järjestetään ennakkoäänestys ja laitosäänestys muiden hyvinvointialueiden äänioikeutetuille.

Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Satakunnan hyvinvointialueelle valitaan 69 valtuutettua ja varavaltuutettua. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Hyvinvointialueen valtuustossa ei siis ole kuntakohtaisia kiintiöitä.

Hyvinvointialuelaissa on lueteltu kaikki aluevaltuustojen päätäntävallassa olevat tehtävät (22 §).

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen

 • hyvinvointialuestrategia
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin (jollei muuta säädetä)
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilivelvollisten nimeämisestä
 • hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Aluevaalien 2022 aikataulu

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022
aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Lisätietoja aluevaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/aluevaalit  (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Aluevaalit Pomarkussa

Aluevaalit toimitetaan Vaalipäivän äänestys toimitetaan 23.1.2021 klo 9.00 – 20.00. Koko Pomarkun kunta on yksi äänestysalue ja vaalipäivän äänestyspaikkana on Pomarkun kunnanvirasto, osoitteessa Vanhatie 14.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Pomarkun kunnanvirasto (aula), os. Vanhatie 14. Ennakkoäänestys toimitetaan

12.1.-18.1.2022 seuraavia äänestysaikoja noudattaen:

maanantaisin ja tiistaisin klo 10-17
keskiviikkoisin klo 10-18
torstaisin klo 10-17
perjantaisin klo 10-14
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-15

 

Äänestyksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään ottamaan mukaan äänestäjän henkilöllisyyden todistava asiakirja, (esim. ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja) sekä äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettu ilmoituskortti. Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajoista ilmoitetaan erikseen laitosten ilmoitustaululla. Äänestyspaikalla on voimassa maskisuositus.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tartuntatautilääkärin karantteeniin määräämä henkilö saa ilmoittautua kotiäänestykseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen 11.1.2022 klo 16.00 vaalitoimitsija Pirjo Schultzelle (puh 02 550 5666) tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Heidi Särkipajulle (puh 044 750 1186 ).