Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pomarkun kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 251


Liite 1 Talousarvio 2023_Taloussuunnitelma 2024-2025_ kh 22.11.2022

 

Pomarkun kunta   Kokousnumero 

 

       22.11.2022                             § 251

 

 

_________________________________________________________________________________

 

§ 251 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

 

 

 

 

§ 238

 

Kunnanhallitus 01.11.2022 § 238                         

 

 

 

 

Talousarviosta ja suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä seuraavasti:

 

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi".

 

Talousarvion ja -suunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

 

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2023 talousarvion laatimisohjeet kokouksissaan 5.7.2022 / 167 § ja 30.8.2022 / 188 §. Ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioesitys laaditaan siitä lähtökohdasta, että kunnan

järjestämisvastuulle sote-uudistuksen jälkeen jäävien tehtävien nykyinen

palvelutaso pystytään säilyttämään.

 

Verorahoitusennusteet huomioiden koko kunnan käyttötalouden osalta tavoitteeksi asetettiin noin 6 000 000 euron toimintajäämä, joka mahdollistaisi senhetkisten tietojen perusteella tasapainossa olevan talousarvion laatimisen.

 

Lautakuntien on tullut antaa oman toimialueensa talousarvioehdotukset 7.10.2022 mennessä. Lautakuntien esitysten mukainen vuoden 2023 talousarvion toimintajäämä on noin 5 821 000 euroa eli 218 000 euroa laadintaohjeissa annettua tavoitetta pienempi. Huomioiden laadintaohjeen antamisen jälkeen heikentyneet verorahoitusennusteet, on lautakuntien esitysten mukainen talousarvio kuitenkin noin 217 000  euroa alijäämäinen.

 

Esityslistan oheismateriaalina on lautakuntien esitysten ja päivittyneiden verorahoitusarvioiden perusteella muodostuva tuloslaskelma vuodelle 2023.

 

Valmistelija       

 

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

- aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyn

- sekä käy evästyskeskustelun talousarvion jatkovalmistelusta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja 

 

Täytäntöönpano  

 

 

Kunnanhallitus 22.11.2022 § 251                                                                    

20/02.02.00/2022      

 

 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksessa talousarvioon on tehty lautakuntien esitysten jälkeen tarkistuksia ja muutoksia, jotka vähentävät toimintamenoja yhteensä noin 73.000 euron verran.

 

Kunnanjohtajan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaan käyttötalouden menot ovat 7,86 milj. euroa ja tulot 2,08 milj. euroa. Toimintamenot ovat noin 9,6 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa, sillä sote- ja pelastustoimen menot siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Toimintatuotot ovat noin 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa.

 

Toimintajäämän määrä ehdotuksen mukaan on 5,77 milj. euroa, mikä on 9,69 milj. euroa ja 62,9 % vähemmän kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa. Vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna toimintajäämä on 8,80 milj. euroa ja 60,4 % pienempi.

 

Talousarvioehdotus on laadittu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla. Kunnallisveron osalta on huomioitu hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tehtävä 12,64 prosenttiyksikön leikkaus. Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 4,1 milj. euroa, mikä on 44,5 % vähemmän kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa. Kunnallisveron määräksi ehdotuksessa arvioidaan 3,0 milj. euroa, kiinteistöveroksi 0,525 milj. euroa ja yhteisöverotulojen osuudeksi 0,575 milj. euroa.

 

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton esittämien laskelmien pohjalta. Valtionosuuksien määräksi talousarvioehdotuksessa on merkitty 2,15 milj. euroa, mikä on noin 5,81 milj. euroa ja 73,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa.

 

Vähimmäistason talouden tasapaino edellyttää, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvioehdotuksen mukaan Pomarkun kunnan vuosikate vuonna 2023 on 431.955 euroa, mikä kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 72,1 %. Tilikauden tulos on ehdotuksen mukaan alijäämäinen 167.206 euroa. Myös taloussuunnitelmavuodet 2024-2025 ovat ehdotuksen mukaan alijäämäisiä. Pomarkun kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää tuloja lisääviä ja menoja vähentäviä toimenpiteitä taloussuunnitelmakaudella.

 

Investointimenojen kokonaismäärä vuodelle 2023 on esityksen mukaan 2,38 milj. euroa. Merkittävin investointi talousarviossa on 2,00 milj. euron määräraha uuden päiväkodin rakennushankkeeseen. Suunnitelmavuosien investoinnit tulevat olemaan talousarviovuotta merkittävästi pienemmät.

 

Talousarvioehdotukseen sisältyy lainanottoa 2,96 milj. euroa. Lainanlyhennykset huomioiden lainakannan nettomuutos on 1,95 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa on ehdotuksen mukaan 9,20 milj. euroa eli 4.600 €/asukas. Lainamäärä on kasvamassa varsin korkeaksi vuosien 2022 ja 2023 suurten investointihankkeiden seurauksena. Keskimääräinen lainakanta kunnissa vuonna 2021 oli 3.466 €/asukas. Suunnitelmavuosina lainakannan arvioidaan kääntyvän hienoiseen laskuun.

 

Esityslistan liitteenä on kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi.

 

 

Valmistelija  Mikko Airaksinen

 

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyä liitteenä olevan kunnanjohtajan esityksen pohjalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja 

 

Täytäntöönpano  

 

Merkitään, että

- Heidi Kyrö-Anttila saapui kello 16.21.

- Timo Pihlaja ja Olavi Leppänen saapuivat kokoukseen kello 16.28.

- Jaakko Aromaa poistui kokouksesta kello 16.59.

- Timo Pihlaha poistui kokouksesta kello 17.19

- Puheenjohtaja Janne Päiviälä poistui kokouksesta kello 17.53 ja varapuheenjohtaja Kaarlo Peltomaa siirtyi puheenjohtajaksi.