Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pomarkun kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 249


 

 

Pöytäkirjan tarkastus

 

Kunnanhallitus 22.11.2022 § 249 

 

 

 

 Hallintosäännön 156 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toi­mi­eli­men puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri miel­tä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mu­kaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy­­kir­jan­pi­­jä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan al­le­kir­joit­taa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lys­sä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erik­seen ennen kokousta.

 

 Kuntalain 140§ mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi­kai­su­vaa­ti­mus­oh­jei­neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl­keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään­nök­sis­tä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa jul­kais­taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöy­­kir­jas­sa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät hen­ki­­tie­dot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oi­kai­su­vaa­ti­mus- tai valitusajan päättyessä.

 

 

 

  

Päätösehdotus Pöy­­kir­jan­tar­kas­ta­jik­si valitaan Heidi Kyrö-Anttila ja Jari Jokinen. Pöytäkirja tarkastetaan 25.11.2022. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla, joll­ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että pöytäkirjantarkastajina toimii Jari Jokinen ja Jussi Leppäniemi.