Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pomarkun kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 248


 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kunnanhallitus 22.11.2022 § 248 

 

 

 

 Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää­tös­val­tai­nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

 Hallintosäännön 136 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä­nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko­kouk­sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään säh­köi­ses­sä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toi­mi­eli­men päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri­tyi­set syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on sa­las­sa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel­vol­li­suus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 137 §:n mu­kaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää säh­köi­ses­ti.

 

 Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty sähköisesti 18.11.2022  kun­nan­hal­li­tuk­sen jäsenille ja varajäsenille, kunnanvaltuuston jäsenille ja val­tuus­to­ryh­mien 1. ja 2. varajäsenille, kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille ja kun­nan­joh­ta­jan nimeämälle kunnan johtoryhmälle.

  

Päätösehdotus Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.