Yksinyrittäjien korona-avustus

(päivitetty 8.10.2020)

Haku yksinyrittäjän avustukseen on päättynyt 30.9.2020.

(päivitetty 17.4.2020)

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin – ohje yrittäjille

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemian). Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Rahoitusta ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Kenelle

  • Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka
    harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät
  • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta.
Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freenlanceyrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai että yrittäjä voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

 

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.
Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.
Yksinyrittäjän tulee liittää mukaan todistus verovelkatilanteesta (verovelkatodistus). Verovelkatodistuksen yrittäjä saa Omavero-palvelusta www.vero.fi .

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että hän aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten hän aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjänavustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis-kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.
Avustusta voidaan myöntää koko maassa.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen, syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voit hakea tällä lomakkeella,

jos yksinyrityksesi kotikunta on Pomarkku. Hakupalvelun tarjoaa Porin kaupunki. Siitä syystä kirjautumisen ja hakulomakkeen ylälaidassa lukee ”Pori”. Lomake on kuitenkin suunnattu pomarkkulaisille yrittäjille.
Jos tarvitset apua hakemuksen sisällön tekemisessä / liitteissä, kysy apua asiantuntijoilta esim. ProAgria Anne Heikintalo, 050 527 7145, anne.heikintalo(at)proagria.fi, Sari Uoti, 050 552 1626, sari.uoti(at)proagria.fi, Annina Luotonen, 040 661 9010, annina.luotonen@proagria.fi
Hakemuksen jättämiseen ja yritystuen maksamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Maria Vainionpää 044 750 1182, maria.vainionpaa(at)pomarkku.fi

(9.4.2020)

Koronarahoitusta pomarkkulaisille yksinyrittäjille

Porin kaupungin tietohallinto valmistelee parhaillaan sähköisiä lomakkeita muille kunnille ja tavoitteena on saada Pomarkun kunnan sähköinen lomake käyttöön tämän viikon aikana.
Sähköisellä lomakkeella taataan tasapuolisuus ja todentaminen. Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla. Sähköinen hakemus nopeuttaa hakemista, käsittelyä ja avustuksen maksamista. Jotta hakemuksen käsittely etenee nopeasti, kaikki tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen yhteydessä.

Selkeitä ohjeita vastausten muodossa avustuksen sisältöön ja hakemiseen oheisesta linkistä:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

(9.4.2020)

Pomarkun kunta tiedottaa välittömästi, kun valmistelut on tehty, milloin ja miten hakemukset voi jättää.

YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS

Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen. Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020.
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
Rahoitus kunnille myönnetään laskennallisena osuutena hallituksen osoittamasta 250 M€ määrärahasta siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Määrärahajaon periaatteena on kunnassa 31.12.2018 rekisteröityjen yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta). Suomessa oli rekisteröinnin perusteella 200 462 yksinyrittäjää. Avustuksen jakamiseen myönnettävä summa on siis rajallinen.
Yksinyrittäjälle myönnetään 2 000 euroa avustusta toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Avustuksen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.
Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
Yksinyrittäjä saa hakemuksesta 2 000 euroa avustusta, kunhan ehdot täyttyvät.
Kun hakemus hyväksytään, siitä tulee sopimus kunnan ja yrittäjän välille.
Rahaa ei tarvitse maksaa takaisin.
Kunnat saavat varsinaiset ohjeet ja lomakepohjat 9.4. kello 16.00 mennessä.
Pomarkun kunta tiedottaa välittömästi, kun valmistelut on tehty, milloin ja miten hakemukset voi jättää.
Oheisesta linkistä löytyy monipuolisesti selkeitä ohjeita vastausten muodossa avustuksen sisältöön ja hakemiseen. Lukekaa ne ensin.

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista