Tekninen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, tilahallinto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät.

Tekninen lautakunta päättää:

 1. rakennusinvestointien pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksyminen niiden rakennushankkeiden osalta, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään 250.000 euroa
 2. hyväksyy ja vahvistaa katusuunnitelmat määräten myös päällysteen, (MRL 85 §)
 3. päättää katualueen haltuunotosta ennen kadunrakentamisen aloittamista, (MRL 95 §)
 4. päättää kadunpitovelvollisuuden alkamisesta ja tekee kadunpitopäätökset (MRL 86 §),
 5. päättää kadunpidon antamisesta muun kuin kunnan tehtäväksi, (MRL 84 §)
 6. hyväksyy vesihuoltosuunnitelmat;
 7. päättää vesihuoltolaitoksen tarvitsemien alueiden ja toimitilojen vuokraamisesta sekä niiden hallintaan kuuluvien alueiden, rakennusten, toimitilojen ja laitteiden vuokraamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta;
 8. teollisuushallien, muiden rakennusten, puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden sekä maa-alueiden vuokraamisesta, jos vuokrasopimuksen kesto on yli yhden vuoden.
 9. jätelain mukaisen jätehuoltoviranomaisen tehtävät;

Rakennusvalvontaviranomaisena tekninen lautakunta päättää:

 1. Päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä.
 2. Päättää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tai muualla ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyistä asioista.
 3. Päättää rakennuslupien myöntämisestä julkisille rakennuksille, liikerakennuksille, kerros- ja rivitaloille, yli 600 m2:n suuruisille teollisuusrakennuksille sekä poikkeusluvan alaisille loma-asunnoille, kun kysymyksessä on uudisrakennus.
 4. Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n tarkoittaman ojan tekemisen tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisen toisen alueelle asemakaava-alueella.
 5. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n tarkoittaman luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta johtuvan haitan korjaamisesta tai poistamisesta.
 6. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n tarkoittaman rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapidosta.
 7. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n vastaisesti rakennetun kevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen poistamisesta tai muuttamisesta vastaamaan lain vaatimuksia.
 8. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n tarkoittaman rakennustyön loppuunsaattamisesta.
 9. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n nojalla tehdyn keskeyttämispäätöksen pitämisestä voimassa.
 10. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta.
 11. Käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaisesti tehdyt oikaisuvaatimukset.
 12. Myöntää ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista.

Teknisen lautakunnan kokoonpano:

Jäsen

SDP Pekka Myllymäki, pj

KESK Mikko Rajakangas, vpj

VAS Aila Salmela

KOK Jesse Varjonen

KOK Sarianna Särkijärvi

KESK Jussi Leppäniemi

KESK Anna-Mari Salmio

KESK Susanna Korpilammi

SDP Jarno Liukonen

Varajäsen

Markus Myllymäki (sit)

Jaakko Jaakkola

Kari Salmela

Päivi Saviniemi

Juha Salmio

Teemu Inberg

Anna-Kristiina Rosendahl

Satu Koskela

Juhani Heinäaho