Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, tilahallinto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät.
Tekninen lautakunta päättää:

 • rakennusinvestointien pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksyminen niiden rakennushankkeiden osalta, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään 250.000 euroa
 • hyväksyy ja vahvistaa katusuunnitelmat määräten myös päällysteen, (MRL 85 §)
 • päättää katualueen haltuunotosta ennen kadunrakentamisen aloittamista, (MRL 95 §)
 • päättää kadunpitovelvollisuuden alkamisesta ja tekee kadunpitopäätökset (MRL 86 §),
 • päättää kadunpidon antamisesta muun kuin kunnan tehtäväksi, (MRL 84 §)
 • hyväksyy vesihuoltosuunnitelmat;
 • päättää vesihuoltolaitoksen tarvitsemien alueiden ja toimitilojen vuokraamisesta sekä niiden hallintaan kuuluvien alueiden, rakennusten, toimitilojen ja laitteiden vuokraamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta;
 • teollisuushallien, muiden rakennusten, puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden sekä maa-alueiden vuokraamisesta, jos vuokrasopimuksen kesto on yli yhden vuoden.
 • jätelain mukaisen jätehuoltoviranomaisen tehtävät;

 

Rakennusvalvontaviranomaisena tekninen lautakunta päättää:

 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä.
 • Päättää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tai muualla ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyistä asioista.
 • Päättää rakennuslupien myöntämisestä julkisille rakennuksille, liikerakennuksille, kerros- ja rivitaloille, yli 600 m2:n suuruisille teollisuusrakennuksille sekä poikkeusluvan alaisille loma-asunnoille, kun kysymyksessä on uudisrakennus.
 • Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n tarkoittaman ojan tekemisen tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisen toisen alueelle asemakaava-alueella.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n tarkoittaman luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta johtuvan haitan korjaamisesta tai poistamisesta.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n tarkoittaman rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapidosta.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n vastaisesti rakennetun kevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen poistamisesta tai muuttamisesta vastaamaan lain vaatimuksia.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n tarkoittaman rakennustyön loppuunsaattamisesta.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n nojalla tehdyn keskeyttämispäätöksen pitämisestä voimassa.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta.
 • Käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaisesti tehdyt oikaisuvaatimukset.
 • Myöntää ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista.

 

Teknisen lautakunnan kokoonpano:

Jäsen

SDP Pekka Myllymäki, pj

KESK Mikko Rajakangas, vpj

VAS Aila Salmela

KOK Jesse Varjonen

KOK Sarianna Särkijärvi

KESK Jussi Leppäniemi

KESK Anna-Mari Salmio

KESK Susanna Korpilammi

SDP Jarno Liukonen

Varajäsen

Markus Myllymäki (sit)

Jaakko Jaakkola

Kari Salmela

Päivi Saviniemi

Juha Salmio

Teemu Inberg

Anna-Kristiina Rosendahl

Satu Koskela

Juhani Heinäaho