Pomarkun kunnassa on kolme vaikuttamistoimielintä: vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisoneuvosto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Neuvostot ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia.   Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Niiden edustajat voidaan tarvittaessa kutsua toimielinten kokouksiin asiantuntijoina.

Alla on esitelty neuvostojen jäsenet sekä tehtävät:

 

VANHUSNEUVOSTO

Vanhusneuvoston jäsenet:
Pomarkun Eläkkeensaajat: Onni Kangasniemi, varalla Seppo Koskinen.
Eläkeliiton Pomarkun yhdistys ry: Leena Mäkelä, varalla Pekka Suikkanen.
Pomarkun sotaveteraanit ry: Timo Kytölaakso
Kunnanhallituksen edustaja Aila Salmela, varalla Anne Puutio
Posan edustaja Tuula Ala-Myöntäjä, varalla Hanna-Leena Suutari.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:
1. tutustua kunnan vanhuspalveluihin,
2. olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen toteutumista,
3. seurata vanhuspalveluiden laatua ja riittävyyttä kuuntelemalla vanhuksia ja vanhustyöntekijöitä,
4. seurata vanhusväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa,
6. lisätä vanhusten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
7. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten näkökulmasta,
8. tiedottaa vanhuksia koskevista asioista,
9. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
10. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

VAMMAISNEUVOSTO

Vammaisneuvoston jäsenet:
Aromaa Ulla-Riitta
Rossi Anne
Leppäniemi Raija
Aappola Jouko
Haara Tapio
Myllymäki Ulla
Pentikäinen Mika

Varajäsenet:
Haavisto Tanja
Aappola Tuija
Haara Susanna

kunnanhallituksen edustaja Minna Grönman (varalla Laura Peltomäki)

Vammaisneuvoston tehtävänä on:
1. edistää perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä,
2. kiinnittää huomiota esteettömään tiedonsaantiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä toimintaympäristön että yleisten palvelujen saavutettavuuteen ja hyvään käytettävyyteen,
3. seurata sekä yleisen että erityislainsäädännön kehittymisen vaikutuksia vammaisten henkilöiden tarvitsemiin palveluihin,
4. pyrkiä vaikuttamaan kunnan toimintatapoihin toteuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkoituksenmukaisesti.
5. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

NUORISONEUVOSTO

Nuorisoneuvoston valinta on juuri käynnissä. Nuori, jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ota yhteys vapaa-aikasihteeriin tai sivistysjohtajaan.

Nuorisoneuvoston tehtävänä on
1. edistää nuorten hyvinvointia kehittämällä nuorille suunnattuja vapaa-ajanpalveluja ja parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia,
2. järjestää erilaisia päihteettömiä tapahtumia nuorille ja osallistua kunnassa tehtäviin nuoriin vaikuttaviin päätöksiin,
3. tukea omalla toiminnallaan nuorisotyötä,
4. tehdä tarvittaessa aloitteita ja kannustaa tällä tavalla myös kaikkia muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.
5. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.