Kuntavaalit 2021

Aikataulut

  • ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 4.5.2021 klo 16.00
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021

Ehdokasasettelu

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pomarkun kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua. Valittavan valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025. Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset.

 

Puolueiden ja valitsijayhdistysten on jätettävä hakemukset ehdokaslistojensa julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään  4.5.2021 ennen klo 16.00.

Alla olevat päivät päivittyvät lähempänä.

Ehdokashakemuksia ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja otetaan vastaan Pomarkun kunnanvirastolla vaalitoimitsija Pirjo Schultzen toimesta seuraavina aikoina: to 4.3. kello 10.00-14.00, pe 5.3. kello 10.00-14.00, ma 8.3. kello 10.00-16.00 ja tiistai 9.3. kello 10.00-16.00.

Ehdokasasetteluasiakirjat voidaan toimittaa myös keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanvirastolle seuraavina aikoina:  ma 8.3. kello 10.00-16.00, ti 9.3. kello 10.00-16.00.

Edellämainittujen aikojen lisäksi ehdokasasetteluasiakirjoja voi toimittaa sähköisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille osoitteeseen heidi.sarkipaju@pomarkku.fi tai Suomi.fi-viestillä. Asiakirjojen tulee olla perillä viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 tai
  2. b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai
  3. c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Kirjeäänestys

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Pomarkun kunnanvirasto (aula), os. Vanhatie 14. Ennakkoäänestys toimitetaan

26.5.-8.6..2021 seuraavia äänestysaikoja noudattaen:

Päivät ja kellonajat päivitetään myöhemmin.

ke 7.4. klo 10.00 – 18.00
to 8.4. klo 10.00 – 17.00
pe 9.4. klo 10.00 – 14.00
la-su 10.4. – 11.4. klo 11.00 – 15.00
ma-ti 12.4. – 13.4. klo 10.00 – 17.00

Äänestyksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään ottamaan mukaan äänestäjän henkilöllisyyden todistava asiakirja, (esim. ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja) sekä äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettu ilmoituskortti. Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajoista ilmoitetaan erikseen laitosten ilmoitustaululla.

Äänestyspaikalla on voimassa maskisuositus.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tartuntatautilääkärin karantteeniin määräämä henkilö saa ilmoittautua kotiäänestykseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen 1.6.2021 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Heidi Särkipajulle (puh 044 750 1186 tai vaalitoimitsija Pirjo Schultzelle (puh 02 550 5666).

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla lomake tästä linkistä

Vaalipäivänä äänestäminen

Vaalipäivän äänestys toimitetaan klo 9.00 – 20.00. Koko Pomarkun kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on Pomarkun kunnanvirasto, osoitteessa Vanhatie 14.